Privacy Statement spaarfit

Inleiding

Bij spaarfit zetten we ons in voor de hoogste normen op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy. Hieronder lichten we toe hoe we ervoor zorgen dat jouw data veilig wordt opgeslagen en verwerkt, met specifieke nadruk op de strenge beveiligingsmaatregelen die we toepassen in de ontwikkeling van onze applicatie.

Ontwikkeling met industriestandaarden voor maximale beveiliging
Bij spaarfit nemen we de veiligheid van jouw data uiterst serieus. Onze applicatie wordt ontwikkeld met inachtneming van de hoogste beveiligingsnormen die gelden in de industrie. We implementeren de nieuwste technologische maatregelen en best practices om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie te allen tijde beschermd is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Ons toegewijde ontwikkelingsteam werkt voortdurend aan het verbeteren van de beveiliging van onze applicatie, waarbij we regelmatig updates en patches uitvoeren om mogelijke kwetsbaarheden te verhelpen. We maken gebruik van geavanceerde versleutelingsmethoden en authenticatiemechanismen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen en overgedragen.

Opslag op Europese servers in overeenstemming met GDPR
Om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen, slaan we alle informatie op onze Europese servers op. Deze servers voldoen aan de strengste beveiligingsnormen en worden beheerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze Europese privacywetgeving stelt specifieke eisen aan de verwerking en opslag van persoonlijke gegevens, waardoor jouw privacy te allen tijde wordt beschermd.

Anonieme opslag van gezondheidsdata
spaarfit kan gezondheidsdata verzamelen om jouw financiële doelen beter te begrijpen en te ondersteunen. We begrijpen echter dat deze informatie uiterst gevoelig is. Daarom nemen we strikte maatregelen om ervoor te zorgen dat gezondheidsdata op anonieme wijze wordt opgeslagen. Dit betekent dat persoonlijk identificeerbare informatie die gekoppeld is aan gezondheidsgegevens zorgvuldig wordt geanonimiseerd. Hierdoor kunnen we waardevolle inzichten genereren zonder de privacy van individuele gebruikers in gevaar te brengen. Jouw welzijn staat voorop, en we nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gezondheidsdata veilig en vertrouwelijk blijft.

In dit Privacy Statement leggen wij je verder uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@spaarfit.nl.

Wie is spaarfit?

spaarfit is een onderdeel van de besloten vennootschap Vital BV, kantoorhoudende te (8501 HA) Joure aan Scheen 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84842342.

Wanneer spaarfit jouw persoonsgegevens verwerkt, is spaarfit de verwerkingsverantwoordelijke.

spaarfit heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Han de Hair bereiken via info@spaarfit.nl.

Hoe gebruikt spaarfit jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor spaarfit persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens spaarfit voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door spaarfit worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Zorgen dat de spaarfit app en daarmee onze dienstverlening afgestemd is op jou als deelnemer met inbegrip van het beheer van je bestellingen.

Gegevens:

NAW-gegevens,Leveringadres, E-mailadres.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Maximaal 6 maanden na  uitdiensttreding bij jouw werkgever of als je om een andere reden aangeeft te  willen stoppen met het gebruik van de spaarfit app.

Doeleinde:

Afhandelen van klachten over het product dat je verdiend en aangeschaft hebt in de Webwinkel in de app.

Gegevens:

NAW-gegevens,  leveringadres, e-mailadres, Inhoud van de klacht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Maximaal 1 jaar na ontvangst van de klacht.

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf met inbegrip van het daaraan gekoppelde  loyaliteitsprogramma.

Gegevens:

E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die
tijdens de dienst gegenereerd worden. Hieronder verstaan we gezondheids- en leefstijlgegevens zoals uw gewicht, lengte, buikomtrek, hoe vaak en hoe intensief u beweegt, hoeveel stappen u zet per dag en het aantal uren dat u slaapt.

Alleen indien u daarvoor toestemming geeft in de app synchroniseren we deze data met bijvoorbeeld uw Fitbit of Apple Health. In alle andere gevallen vragen we je om deze gegevens zelf in te vullen in de app.

Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt en worden in de beveiligde spaarfit-omgeving bewaard.

Grondslag:

Verlenen van de dienst  zelf.

Bewaartermijn:

Maximaal 6 maanden na uitdiensttreding bij je werkgever of als je om een andere reden aangeeft te willen stoppen met het gebruik van de spaarfit app.

Doeleinde:

Afhandelen klachten over de dienst/app.

Gegevens:

E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de klacht te behandelen.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Maximaal 1 jaar na ontvangst van de klacht.

Marketing

Doeleinde:

De app kan vragen naar jouw  voorkeur voor bepaalde artikelen uit de webwinkel.

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Interesse in een product uit de webshop.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Maximaal 1 jaar vanaf het beantwoorden van de vraag naar je voorkeur in de app.

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Interesse in een product

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn:

Maximaal 6 maanden na uitdiensttreding bij je werkgever of als je om een andere reden aangeeft te willen stoppen met het gebruik van de spaarfit app of als je aangeeft de spaarfit nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Beveiliging van gegevens

Gegevens:

Wachtwoord en inlognaam.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Maximaal 6 maanden na uitdiensttreding bij je werkgever of als je om een andere reden aangeeft te willen stoppen met het gebruik van de spaarfit app.

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:

Marktonderzoek

Gegevens:

Levensstijl,  Gezondheidsgegevens. Deze gegevens zijn altijd generiek en geanonimiseerd.

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:

Maximaal 6 maanden na uitdiensttreding bij je werkgever of als je om een andere reden aangeeft te willen stoppen met het gebruik van de spaarfit app.

Hoe verkrijgt Spaarfit jouw persoonsgegevens?

spaarfit heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij spaarfit over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij spaarfit. Je kunt verzoeken dat spaarfit je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om spaarfit te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van spaarfit of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van spaarfit te verkrijgen. spaarfit zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat spaarfit je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door spaarfitEen verzoek kan verstuurd worden naar info@spaarfit.nl. spaarfit zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat spaarfit een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien spaarfit je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Bij bestellingen in de webwinkel verstrekt je zelf (in de app) gegevens aan een derde partij te weten Healthcoin BV.

Voorts kan het zijn dat spaarfit verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

spaarfit zal in alle andere gevallen je gegevens nooit verstrekken dan wel verkopen aan derden.

Je gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop spaarfit je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@spaarfit.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop spaarfit jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@spaarfit.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem voor vragen over onze Privacy Statement gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op